BV Oprjochtsje

In besletten fennoatskip (BV) beskermet de ûndernimmer tsjin oanspraaklikheid as it mis giet. It kin ek in gearwurkingsferbân wêze tusken oandielhâlders. De ferdieling fan oandielen, of de haadlike ynbring per partner, lizze we yn in karbrief fêst yn in oprjochtingsakte fan de BV.

Ynhâld fan it karbrief yn in oprjochtingsakte foar in BV

  • de nominale wearde fan de oandielen;
  • de wize fan beneamen en ûntslach fan bestjoerders en kommissarissen;
  • de rjochten fan de ferskate organen en hoe't se gearkomme;
  • de regels foar de oerdracht fan oandielen.

Nije BV? Fúzje? Regelje it mei MOOK de Notaris
In BV moat ynskreaun wurde yn it Hannelsregister, om persoanlike oanspraaklikheid foar te kommen. De ynskriuwing yn it hannelsregister kin MOOK de Notaris fersoargje. Ek foar de goede notariële ôfhanneling fan in fúzje of splitsing binne wy jo spesjalist. Nim kontact mei ús op foar mear ynformaasje of it meitsjen fan in ôfspraak.

Oaren oer Mook

“Zeer tevreden over MOOK de Notaris!”

- Riemke Holthuis-Beerda