Oaren oer Mook

“Zeer tevreden over MOOK de Notaris!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

MOOKipedia

Wisten jo dat?

Wy jo rjochterhân binne by it oprjochtsen fan in BV?

Lês mear
De juiste bedrijfsvorm regelt u bij Mook de Notaris

Column over ondernemingsvormen In snoad plan foar de ûndernimmer!

Heeft u de juiste ondernemingsvorm te pakken?

Kennisdeling en Whatsapp bij de notaris De loft is blau fan dagen

We gaan met de tijd mee, we delen kennis én we zetten Whatsapp in als servicekanaal.