Thús

MOOK de Notaris is jo graach fan tsjinst en kin uteraard alle foarkommende juridyske wurksumheden binnen it notariaat foar jo fersoargje. Op elk rjochtsgebiet stiet in spesjalist foar jo klear. 

Lear ús kennen

MOOKipedia

Wisten jo dat?

Jo sels foar in keapoerienkomst soarchje moatte as jo sels jo wenning ferkeapje?

Lês mear

Uit elkaar? Van wie is het huis? Artikel over de verdeling na een relatiebreuk.

Meer ingebracht dan partner? Van wie is het huis bij een relatiebreuk? Heeft u meer rechten dan uw (ex-)partner?

Column over trouwen en de 'koude kant' Column: Jo skytskoarje der wakker tsjinoan

Heeft u de nieuwe huwelijkse voorwaarden goed in kaart voor uzelf?