Thús

MOOK de Notaris is jo graach fan tsjinst en kin uteraard alle foarkommende juridyske wurksumheden binnen it notariaat foar jo fersoargje. Op elk rjochtsgebiet stiet in spesjalist foar jo klear. 

Lear ús kennen

MOOKipedia

Wisten jo dat?

Jo sels foar in keapoerienkomst soargje moatte as jo sels jo wenning ferkeapje?

Lês mear

Column over de 'Groninger akte' Een “Groninger akte” yn Fryslân

Lees hier hoe de 'Groninger akte' ook in Fryslân van waarde kan zijn!

Column over erven en scheiden It giet der mâl om wei mei de kâlde kant…

Neemt u de koude kant wel of niet mee bij een scheiding of erfenis? Zorg ervoor dat het goed op orde is!

Nijs

Voorbijgaan aan levenstestament Oanmakke op 2 Desimber 2019

In een levenstestament kunt u volmacht geven aan een vertrouwd persoon. Die persoon kan namens u handelen als u door geestelijke of fysieke omstandigheden niet langer zelf uw belangen kunt behartigen.

Nog dit kalenderjaar een belastingvrije schenking doen? Oanmakke op 2 Desimber 2019

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd!