Thús

MOOK de Notaris is jo graach fan tsjinst en kin uteraard alle foarkommende juridyske wurksumheden binnen it notariaat foar jo fersoargje. Op elk rjochtsgebiet stiet in spesjalist foar jo klear. 

Lear ús kennen

MOOKipedia

Wisten jo dat?

Jo sels foar in keapoerienkomst soargje moatte as jo sels jo wenning ferkeapje?

Lês mear

Column over erven en scheiden It giet der mâl om wei mei de kâlde kant…

Neemt u de koude kant wel of niet mee bij een scheiding of erfenis? Zorg ervoor dat het goed op orde is!

Foto van wee kinderen die samen een broodje moeten verdelen, metafoor voor het verdelen van de erfenis

Column over vaststellen van de erfdelen bij overlijden van de eerste ouder. It is in gek dy’t earm libbet, om ryk te stjerren!

Stel na overlijden van de eerste ouder de erfdelen vast, dit voorkomt discussie bij overlijden van de tweede ouder.

Nijs

Sleutels eigen woning

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters op komst Oanmakke op 1 Oktober 2019

De verwachting is dat er een vrijstelling voor starters op de woningmarkt komt voor de overdrachtsbelasting bij de aankoop van hun eerste eigen huis.

Sleutels eigen woning

Executeur voor je het weet! Oanmakke op 1 Oktober 2019

Een executeur is degene die de nalatenschap afwikkelt. Maar wanneer word je executeur?